STATUT REVOLUCIONARNE SOCIJALISTIČKE ORGANIZACIJE MARKS21

Ovim Statutom regulisana su opšta načela i principi, unutrašnja struktura, status članstva, prava i obaveze članova i članica i mehanizam eventualnih izmena Statuta Revolucionarne socijalističke organizacije Marks21.

I
NAČELA I PRINCIPI

1. Marks21 je politička organizacija čiji je glavni cilj revolucionarna transformacija društva i stvaranje radničke države kao ključan korak ka uspostavljanju besklasnog društva i svetskog komunizma. Na putu ka ovom cilju, Marks21 se zalaže za stvaranje revolucionarne radničke partije koja bi bila u stanju da predvodi borbu radničke klase i da služi kao organ njenih najnaprednijih i najborbenijih elemenata sposoban da je pokreće u pravcu revolucionarne borbe.

U specifičnom kontekstu Balkana, Marks21 je posvećen beskompromisnoj borbi protiv uplitanja imperijalističkih sila Zapada i Istoka i njihovih lokalnih nacionalističkih klijenata iz redova vladajućih klasa, koji su kroz čitavu istoriju našeg regiona bili glavna prepreka mirnom i zajedničkom suživotu svih naroda Balkana. Naša vizija za region podrazumeva stvaranje Balkanske socijalističke federacije kroz zajedničku borbu naroda Balkana, kao zajednice radničkih republika koja bi bila u dovoljnoj meri snažna i samodovoljna da se odupre pritisku imperijalističkih sila i ostacima nacionalističkih elemenata među njenim članicama.

2. Marks21 svoj politički rad temelji na idejama klasičnog marksizma u tradiciji internacionalističkog socijalizma. U svom političkom angažmanu posvećeni smo razvoju i primeni klasičnog marksizma u XXI veku. Vođeni time, protivimo se dogmatizmu, izlizanim i okoštalim formulacijama, nostalgiji i parolašenju.

3. Marks21 se na unutrašnjem planu vodi principom demokratskog centralizma kao organizacionim mehanizmom koji istovremeno nudi maksimum demokratije pri donošenju odluka i maksimum jedinstva pri njihovom izvršenju.

Unutrašnja struktura Marks21 odražava ciljeve i metode njihovog postizanja zacrtane Strategijom organizacije, a osmišljena je kao mehanizam kojim bi se osigurala maksimalna usaglašenost unutrašnje demokratije i discipline.

Marks21 nije formalno registrovana organizacija.

II
STRUKTURA

4. Organi Marks21 su: Kongres, Koordinacioni odbor, Ženska sekcija i Radne grupe.

5. Kongres je glavni organ organizacije. Čine ga svi članovi i članice organizacije, po principu „jedan čovek – jedan glas“. Kongresu mora prisustvovati prosta većina članstva (uživo ili putem onlajn kanala) kako bi njegove odluke bile validne. Odluke Kongresa obavezujuće su za sve organe i sve članove i članice organizacije.

Kongres usvaja Statut, Strategiju, Kodeks ponašanja, dokument O nama i druge osnovne dokumente organizacije. Kongres po potrebi usvaja promene ovih dokumenata.

Kongres bira Koordinacioni odbor i odlučuje o isključivanju suspendovanih članova i članica iz organizacije.

Na Kongresu se usvajaju Rezolucije kao konkretno formulisani ciljevi koje organizacija treba da ispuni u periodu do sledećeg Kongresa.

Koordinacioni odbor dužan je da blagovremeno najavi tačan datum održavanja Kongresa. Pred svaki Kongres predviđa se pretkongresni period u okviru kog organizacija raspravlja o daljoj strategiji, organizacionoj strukturi i drugim relevantnim temama.

Koordinacioni odbor bira Radnu grupu za pripremu Kongresa koju čine najmanje tri člana i članice, a koja je zadužena za pitanja organizacije, logistike i sprovođenja Kongresa.

Kongres može biti redovni ili vanredni. Redovni kongres saziva Koordinacioni odbor, i to najmanje devet, a najviše dvanaest meseci od prethodnog Kongresa. Redovni kongres podrazumeva najmanje mesec dana pretkongresnog perioda. Vanredni kongres može biti sazvan od strane Koordinacionog odbora ili na inicijativu četvrtine članstva. Pretkongresni period Vanrednog kongresa ne može biti kraći od deset dana.

U slučaju da se Vanredni kongres saziva na inicijativu četvrtine članstva, potrebno je dostaviti formalni zahtev Koordinacionom odboru na zvanične kanale komunikacije organizacije. Ova inicijativa može uključiti obavezujući zahtev da se Vanredni kongres održi u određenom roku, koji ne može biti kraći od dve nedelje, kao i imenovanje jednog člana ili članice – predstavnika/predstavnice inicijative – u Radnu grupu za pripremu Kongresa.

6. Koordinacioni odbor (KO) zadužen je za sprovođenje Strategije i Rezolucija organizacije u periodima između kongresa i za usklađivanje svakodnevnog rada organizacije sa ciljevima iznesenim u Strategiji, kao i dugoročnim ciljevima organizacije.

KO čini najmanje petoro članova i članica organizacije izabranih na Kongresu. Kongres glasa za pojedinačne kandidate i kandidatkinje, pri čemu svaki/a mora dobiti prostu većinu glasova, a potom Kongres potvrđuje kolektivni sastav KO.

Članu ili članici KO mandat traje do narednog Kongresa, a može biti prekinut podnošenjem ostavke. U slučaju da član ili članica KO podnese ostavku, na njegovo/njeno mesto može se birati privremeni član/članica KO, i to jednoglasno od strane ostatka KO. Privremeni član/članica KO potom ima sva prava i obaveze kao i na prethodnom Kongresu izabrani članovi/članice KO.

KO koordiniše svakodnevni rad organizacije i raspoređuje njene kapacitete s ciljem ispunjavanja strateških prioriteta, uz održavanje nužnog nivoa redovnih aktivnosti.

KO uređuje sajt – glavno glasilo organizacije.

KO vodi evidenciju o članstvu organizacije i uređuje kanale komunikacije organizacije.

KO vodi Blagajnu organizacije. U skladu sa time:

KO prikuplja redovne članarine i druge prihode.

KO raspoređuje sredstva u skladu sa prioritetima organizacije kako bi se pokrivali tekući troškovi političkog rada.

KO odlučuje o eventualnim pozajmicama članovima i članicama.

KO vodi redovan izveštaj o stanju centralne kase Marks21, koji treba da bude dostupan i da se ažurira najmanje jednom mesečno.

KO održava redovne sastanke (najmanje dva puta mesečno) na kojima je prisustvo članova i članica KO obavezno. Termin održavanja i dnevni red sastanaka KO moraju biti blagovremeno najavljeni kako bi i ostali članovi i članice, ukoliko žele, mogli da prisustvuju sastancima. Svaki član i članica organizacije imaju pravo da učestvuju u diskusiji o tačkama dnevnog reda, iako operativne odluke donosi KO, uvažavajući izneta mišljenja prisutnog članstva. KO je obavezan da zapisnike svojih sastanaka sa donesenim odlukama šalje na mejling listu organizacije najkasnije u roku od 12 h nakon održavanja sastanka.

Odluke KO su obavezujuće.

7. Ženska sekcija (ŽS) je stalni organ organizacije koji čine sve članice Marks21. ŽS inicira teorijski i praktični rad organizacije na polju ženskog oslobođenja, u skladu sa tradicijama marksističkog feminizma i u sklopu usvojene Strategije organizacije.

ŽS je stalna tačka dnevnog reda na sastancima KO. Članice moraju održavati sastanke ŽS najmanje jednom mesečno.

8. Radna grupa (RG) je privremeni organ organizacije koji formira KO sa ciljem ispunjenja konkretnog strateškog ili taktičkog cilja. KO delegira jednog svog člana ili članicu koji je odgovoran za rezultate rada RG.

RG čine članovi i članice koje delegira KO.

III
ČLANSTVO

9. Član ili članica organizacije je svako ko je saglasan/na sa njenim ciljevima (izraženim u Strategiji i dokumentu O nama), ko priznaje njen Statut, pridržava se njenog Kodeksa ponašanja i ko podržava organizaciju plaćanjem članarine i redovnim ličnim angažmanom.

Član ili članica organizacije u obavezi je da i u svakodnevnom životu, mimo aktivnosti koje obavlja za organizaciju, doprinosi suzbijanju podela potlačenih i eksploatisanih i da doprinosi njihovom samopouzdanju i solidarnosti.

Član ili članica organizacije ima pravo i obavezu da učestvuje u radu Kongresa organizacije i da na njemu bira i bude biran/a u organe organizacije.

Član ili članica organizacije ima pravo da sa drugim članovima i članicama diskutuje o svim aspektima rada organizacije na sastancima organa organizacije ili putem za to predviđenih kanala komunikacije, kao i da se svojim glasom izjašnjava u procesu donošenja odluka.

Član ili članica organizacije ima obavezu da ispunjava usvojene odluke organizacije bez obzira na svoj glas u toku rasprave. Članovi i članice koji su glasali protiv usvojene odluke organizacije nemaju pravo da vrše propagandu protiv odluka organizacije izvan njenih organa i imaju dužnost da u javnosti zastupaju usvojene stavove organizacije.

Članovi i članice organizacije koji su glasali protiv usvojene odluke organizacije imaju pravo da svoje neslaganje sa usvojenom odlukom iznose na sastancima organizacije, preko kanala komunikacije organizacije i kroz polemičke tekstove na sajtu organizacije.

10. Pristupanje organizaciji vrši se na osnovu regrutacionog sastanka sa dvoje članova ili članica organizacije. Na osnovu njihovog izveštaja i mišljenja, KO usvaja ili odbija pristupanje.

11. Članarinu su u obavezi da plaćaju svaki član i članica organizacije. Najniži iznos članarine je 300 dinara.

KO dogovara iznos članarine za članstvo sa redovnim prihodima.

12. Do prestanka članstva može doći usled: (a) dobrovoljnog istupanja iz organizacije; (b) isključenja iz organizacije.

Član ili članica koji želi da dobrovoljno istupi iz organizacije o tome obaveštava KO koji shodno tome ažurira spisak članstva.

Ukoliko član ili članica izvrše grub prekršaj principa iznesenih u dokumentu O nama i u Kodeksu ponašanja organizacije, KO donosi odluku o njihovom momentalnom isključenju. U slučaju sumnje o prekršaju, KO ima mandat da donese odluku o adekvatnim političkim merama do nivoa suspenzije.

Suspenzija podrazumeva ukidanje pristupa kanalima komunikacije dostupnim isključivo članstvu i isključivanje člana ili članice iz svih organa i radnih grupa organizacije.

O konačnom statusu suspendovanog člana/članice odlučuje Kongres glasanjem prostom većinom. U slučaju da Kongres glasa protiv isključivanja člana ili članice, mera suspenzije se ukida.

IV
IZMENE STATUTA

13. Predloge izmene Statuta može izneti svaki član ili članica organizacije tokom pretkongresnog perioda. O svim predlozima izmena Statuta glasa se na redovnom ili vanrednom kongresu.